ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε, στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 3870/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης σχολικών καθαριστριών.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται: Η κάλυψη των αναγκών των Δήμων , από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-21, σχετικά με τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται, εφεξής, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ίσης διάρκειας με το σχολικό έτος, στην περίπτωση που δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους , μετά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Την τροπολογία υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Κεραμέως και  Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με την  Αιτιολογική Έκθεση :

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επιλύεται το ζήτημα του καθαρισμού των σχολικών μονάδων , ο οποίος ανατίθεται οριστικώς στους δήμους.  Ορίζεται ότι, εάν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280).

Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.4604/2019 (Α΄50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190.1994 (Α΄28), όσον αφορά τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.   Οι εν λόγο εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες για την ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει ενάρξεως του νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Ρητά ορίζεται δε ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τέλος προβλέπονται ότι με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης».

Πιο συγκεκριμένα  όπως αναφέρει το Άρθρο 2  «Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων»

Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείου δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου  (Α΄280). Οι συμβάσεις του προηγουμένου εδαφίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται  η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄101) καταργείται.

Στην ίδια τροπολογία ρυθμίζονται επίσης και θέματα μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021 καθώς  και θέματα καταβολής αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους κατά το διάστημα αναστολής των σχολείου για λόγους αναγόγενους στην πανδημία του κορονοϊού  COVID-19.

Δείτε την τροπολογία στον σύνδεσμο https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11340578.pdf