Αρχική Εργασιακά ΚΥΑ για τις νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά

ΚΥΑ για τις νέες ρυθμίσεις στα εργασιακά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, η κυβέρνηση προχωρά σε ρυθμίσεις για εργασιακά θέματα λόγω πανδημίας κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά, οι δύο ΚΥΑ, αφορούν:

  • ΦΕΚ Β 240 – 25.01.2021 | Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει.
  • ΦΕΚ Β 234 – 25.01.2021 | Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο

Αναφορικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε
όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Ιανουάριο.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας
συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Παράλληλα, τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”»(Β΄ 2274), όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα:
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Α΄ τροποποιείται ως εξής:
«1. Στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.».
Β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφ. Α΄ προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 104). Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), και εφεξής αναζητούνται με
τη διαδικασία του άρθρου 2 του Κεφ. Β΄ της παρούσας».