Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τον διορισμό των 30.333 ανέργων σε φορείς του δημοσίου στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών ̟προσόντων τοποθέτησης , ii. των α̟παιτούµενων τυπικών ̟προσόντων ανά ειδικότητα το̟ποθέτησης και
iii. των τίτλων σ̟πουδών – ̟πρόσθετων ̟προσόντων  ανήκει α̟ποκλειστικά στον Ε̟πιβλέ̟ποντα Φορέα ή/και στην Υ̟πηρεσία Το̟ποθέτησης.

Παράλληλα, όλα τα α̟παιτούµενα δικαιολογητικά των ανέργων υ̟ποβάλλονται στον
επιβλέ̟ποντα Φορέα ή/και στην Υ̟πηρεσία Το̟ποθέτησης σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των ̟πρωτοτύ̟πων εγγράφων.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρµόδιοι
υ̟πάλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟που είναι εγγεγραµµένοι οι άνεργοι, καλούν τους
ωφελούµενους, ̟ου έχουν ε̟πιλεγεί ̟προς το̟ποθέτηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
Κεφαλαίου 9, εντός ̟προθεσµίας ̟πέντε εργάσιµων ηµερών, µε κάθε ̟πρόσφορο
µέσο ό̟πως ηλεκτρονική αλληλογραφία καθώς και τηλεφωνική ε̟πικοινωνία, π̟ροκειµένου να υ̟ποδειχθούν στις Υ̟πηρεσίες Το̟ποθέτησης.. Στην ̟περί̟πτωση της
τηλεφωνικής ε̟πικοινωνίας, οι αρµόδιοι υ̟πάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή
ηµεροµηνία και ώρα, ̟ου αυτή λαµβάνει χώρα, καθώς και το α̟ποτέλεσµα της
ε̟πικοινωνίας.

Στις ̟περι̟πτώσεις, ̟που δεν καθίσταται δυνατή η ε̟πικοινωνία των Υ̟πηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) µε τους ε̟πιτυχόντες ωφελούµενους, οι ωφελούµενοι
υ̟ποχρεούνται να εμφανιστούν στα ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι
εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών α̟πό την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων. Στην ̟περί̟πτωση ̟ου ̟παρέλθει η ̟προθεσµία των τριάντα (30)
εργάσιµων ηµερών αυτοδίκαια οι ε̟πιτυχόντες α̟ποκλείονται α̟πό τον Οριστικό Πίνακα. Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ έως την ημέρα που πιάσουν δουλειά στο φορέα, ενώ οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης.

Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους. Αναλυτικά, οι επιλεγέντες καλούνται να υποβάλλουν: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,μ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN.

Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν στους φορείς για διάστημα οκτώ μηνών, λαμβάνοντας μηνιαίως 495,25 ευρώ καθαρά για διορισθέντες άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ για διορισθέντες κάτω των 25 ετών.