Αρχική Δήμοι Κωδικοποίηση των ΠΝΠ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού από...

Κωδικοποίηση των ΠΝΠ για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού από τους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κωδικοποίηση  των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τα  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19» ειδικά σε ότι αφορά τους δήμους έγινε από τον νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ Π. Ζυγούρη. Η κωδικοποίηση γίνεται ανά θεματική ενότητα και  αφορά τις εξής εκδοθείσες ΠΝΠ:
– η από 11-03-2020 Π.Ν.Π (Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»
– η από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 64) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»
– η από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης»
– η από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις».

Η Κωδικοποίηση θα λάβει χώρα ανά θεματική ενότητα ως εξής:
Α. Τρόπος σύγκλησης συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α’ βαθμού
Β. Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και Νομικών Προσώπων τους 2
Γ. Θέματα σύναψης συμβάσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Δ. Θέματα προϋπολογισμού και διενεργούμενων δαπανών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Ε. Μισθώσεις
ΣΤ. Ανταποδοτικά τέλη – Διοικητικές Κυρώσεις
Ζ. Αναπτυξιακά προγράμματα- Προγράμματα τουριστικής

Η. Οικονομική ενίσχυση Ο.Τ.Α. και Νομικών τους Προσώπων

Θ. Λοιπές διατάξειςκεδε