Αρχική Πολιτική Κικίλιας: Πάμε για ρεκόρ εσόδων – Θα ξεπεράσουμε το 2019

Κικίλιας: Πάμε για ρεκόρ εσόδων – Θα ξεπεράσουμε το 2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ï õðïõñãüò Ôïõñéóìïý Âáóßëçò Êéêßëéáò ìéëÜåé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åêäÞëùóçò ðïõ óõíäéïñãáíþíïõí óôïí êÞðï ôïõ Âõæáíôéíïý Ìïõóåßïõ, ç ÅëëçíéêÞ ÁíôéêáñêéíéêÞ Åôáéñåßá, ôï õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ôï American College of Greece, ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ðáãêüóìéáò çìÝñáò êáôÜ ôïõ êáðíßóìáôïò áëëÜ êáé ôçò âñÜâåõóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò Smoke Free Greece áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ôçí ÄåõôÝñá 30 ÌáÀïõ 2022. Ôï åí ëüãù ðñüãñáììá äéáêñßèçêå ùò ç êáëýôåñç åêóôñáôåßá ãéá ôçí ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ óôçí Åõñþðç. Ç åêóôñáôåßá Smoke Free Greece áãùíßæåôáé åäþ êáé äåêáôñßá ÷ñüíéá ãéá íá áðïìáêñýíåé ôïõò ¸ëëçíåò –êáé éäßùò ôá ðáéäéÜ êáé ôïõò íÝïõò– áðü ôïí êßíäõíï ôïõ ôóéãÜñïõ. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

«Αναμένονται πάνω από 1.000.000 επισκέπτες από το εξωτερικό κάθε εβδομάδα», δηλώνει σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα θα ζήσει έναν ανεπανάληπτο Αύγουστο σε έσοδα και αφίξεις».

«Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος της σεζόν, ωστόσο εάν τα πράγματα κυλήσουν με μια σχετική ομαλότητα, τα έσοδα από τον τουρισμό θα ξεπεράσουν τα έσοδα του 2019» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι αυτή η μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος τροφοδοτεί εκατοντάδες επαγγέλματα και στηρίζει τη μέση ελληνική οικογένεια.

Ο κ. Κικίλιας δίνει σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν την δυναμική ανάπτυξη στον τουρισμό, ιδιαίτερα από τις μεγάλες τουριστικές αγορές. Οι δυο κορυφαίες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού -Γερμανία και Βρετανία- τον Ιούλιο του 2022 κινούνται πάνω από τον Ιούλιο του 2019 σε πολλούς προορισμούς όπως η Ρόδος, όπου οι Γερμανοί είναι στο +24,6% και οι Βρετανοί στο +21%, και τα Χανιά με τους Γερμανούς επισκέπτες να είναι στο +78,3% και τους Βρετανούς στο +43,2%.

Παράλληλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 υπήρξαν 29% περισσότερες αφίξεις από τη Γερμανία, από τη Γαλλία 15%, από το Ισραήλ 19%, από τη Σερβία 257% και από την Τουρκία 177%.

Η επέκταση της τουριστικής σεζόν
«Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ και εργαζόμαστε σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί με το τέλος του 2022», υπογραμμίζει ο κ. Κικίλιας επισημαίνοντας ότι αυτή «η διεύρυνση της σεζόν θα συμβεί για πρώτη φορά, φέρνει πολλά και νέα ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό και δεν είναι στον αυτόματο πιλότο».

Αναφορικά με την προσέλκυση Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων που θα βοηθήσουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου ο υπουργός Τουρισμού μιλάει για μια «συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους φορείς του τουρισμού», προαναγγέλλοντας στοχευμένη καμπάνια και σειρά επαφών με μεγάλους διεθνείς τουριστικούς παράγοντες στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Σουηδία.

Τέλος για τον εγχώριο τουρισμό τονίζει πως «με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη διπλασιάσαμε το ποσό και τον αριθμό των δικαιούχων του “Τουρισμός για Όλους” στους 400.000, δίνοντας συνολικά για 3 προγράμματα πάνω από 100.000.000 ευρώ σε μία ακόμη έμπρακτη στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού κλάδου κάνοντας μάλιστα τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τα ξενοδοχεία και καταλύματα». «Με αυτόν τον τρόπο παράλληλα ενισχύουμε την προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου, για την τόνωση του χειμερινού τουρισμού, για το city break, για τουρισμό όλο το χρόνο», λέει ο κ. Κικίλιας.