Αρχική Δήμοι ΚΕΔΕ: Στη δημοσιότητα η πρόσκληση για την προμήθεια μασκών

ΚΕΔΕ: Στη δημοσιότητα η πρόσκληση για την προμήθεια μασκών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έως 1η Σεπτεμβρίου οι προσφορές οικονομικών φορέων για την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Διαφορετικές οι προδιαγραφές για μαθητές μέχρι 10 και άνω των 10 ετών.

Οι μάσκες θα είναι πάνινες και θα διανεμηθούν από τρεις ανά μαθητή και εκπαιδευτικό.

Δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας η πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για λογαριασμό των δήμων της χώρας και  σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’161), συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97 ευρώ.

Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς γίνεται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό (παρ. 2 άρθρ. 32 ν. 4412/2016),  «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί φορείς,  που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο και επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την προμήθεια μασκών,  θα πρέπει να την καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,( οδός Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα, τηλ: 2132147556, 2132147563), μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής μονάδας, που ορίζεται σε 1,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ (6%).

Σε περίπτωση που σε κάποια/ες ομάδα/ες δεν καλυφθεί η ζητούμενη ποσότητα, το υπόλοιπο αυτής θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν ακόμη και για μέρος της ποσότητας τους, με την προϋπόθεση να προσφέρουν κατ ́ ελάχιστο ποσότητα 10.000 τεμαχίων ανά ομάδα.

Με βάση το συνολικό αριθμό των μαθητών όπως αναφέρεται στην απόφαση Κατανομής του ΥΠΕΣ, 1.367.281 μαθητές, έχει υπολογιστεί η αναλογία 35% του συνολικά απαιτούμενου αριθμού μασκών για παιδιά < 10 ετών και το υπόλοιπο 65% για παιδιά > 10 ετών και εκπαιδευτικούς. Οι μάσκες στο σύνολό τους αναμένεται να είναι τρεις(3)τουλάχιστον ανά μαθητή/εκπαιδευτικό.

Προδιαγραφές μασκών

Ειδικότερα, προδιαγραφές των υπό προμήθεια μασκών καθορίζονται οι κάτωθι:

1. Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα (100%) πυκνής ύφανσης >180 TC.

2. Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.

3. Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας(λ.χ. πιο σκούρα η εξωτερική πλευρά και ανοιχτόχρωμη ή λευκή η εσωτερική πλευρά, άλλως, εάν και οι δύο πλευρές έχουν ίδιο χρώμα να υπάρχει διακριτή σήμανση-στάμπα ή άλλη ένδειξη). Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.

4. Διαστάσεις: i. για ηλικίες <10 ετών 10Χ18 +/-1 εκ.ii. για ηλικίες >10 ετών 12Χ22 +/-1 εκ.(όπως οι διαστάσεις καθορίστηκαν με την το Πρακτικό-θέμα 2α-της 109ηςΣυνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι κορωνοϊού COVID-19)

5. Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουν κατά την εφαρμογή της μάσκας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού πριν την υπογραφή της σύμβασηςνα προσκομίσει δείγμα του είδους που πρόκειται να προμηθεύσει, στην Υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. εντός προθεσμίας που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση.

Οι μάσκες θα παραδοθούν από τους αναδόχους

α) εντός της Περιφέρειας Αττικής, και β) εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7)ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η αξιολόγηση-αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 01/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα13:00 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, στην οδό Ακαδημίας 65 & Γεναδίου 8.