Αρχική Εποχικοί Kαθηγητές στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ – Προθεσμίες&Δικαιολογητικά

Kαθηγητές στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ – Προθεσμίες&Δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με εκπαιδευτικό προσωπικό ενισχύεται η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικής ανάγκες της για το έτος 2017-2018. Ειδικότερα, η Σχολή Αξιωματικών γνωστοποίησε τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

– Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2), δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού.

– Υπεύθυνη Δήλωση – Βιογραφικό Σημείωμα ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Β1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Β2). – Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

– Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. – Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.

– Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

– Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. – Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.

– Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για τους/τις υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα Γ1).

– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).

– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).

– Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

– Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 13-03-2017 μέχρι και την 24-3-2017 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00΄-13:30΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
  1. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
  1. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ίου.
  1. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.

– Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.

– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (Τηλ. 210-2424162,166,165,167 FAX. 210-2463230), και στις ιστοσελίδες www.diavgeia.gov.gr και www.astynomia.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.

Διαβάστε ΕΔΩ την αναλυτική ανακοίνωση