Αρχική Συμβασιούχοι ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 38 θέσεις για πτυχιούχους Πληροφορικής και μηχανικούς

  ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 38 θέσεις για πτυχιούχους Πληροφορικής και μηχανικούς

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Τριάντα οκτώ νέες προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πραγματοποιήσει το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο έργων του για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

  Είκοσι επτά θέσεις αντιστοιχούν στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης». Πρόκειται για τρία στελέχη στην Επιτελική Ομάδα Εργου και 24 στην Κεντρική Ομάδα Εργου. Στην τελευταία θα απασχοληθούν ένας υπεύθυνος Φυσικού Αντικει- μένου (ΦΑ), ένας υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου (ΟΑ), ένας επιστημονικός σύμβουλος για δράσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συμβουλευτικής γονέων, ένας επιστημονικός σύμβουλος για e-learning, ένας υπεύθυνος Δημοσιότητας, ένας υπεύθυνος Δικτύωσης, ένας διαχειριστής ΤΠΕ, δώδεκα επόπτες Εκπαίδευσης Περιφερειών και πέντε επόπτες ΟΑ.

  Για την πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» θα καλυφθούν έντεκα θέσεις, εκ των οποίων πέντε συντονιστών για την παρακο- λούθηση του ΦΑ, πέντε οικονομικών διαχειριστών και ενός συντονιστή με ειδικότητα Πληροφορικής.

  Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να διαθέτουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων και Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας. Αιτήσεις έως τις 23 Ιανουαρίου. Πληροφορίες: 213 1314637, 213 1314635, 213 1314684.