ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, έχει τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες)».

Με την νέα υπηρεσία απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας, αποφορτίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης του Αποδεικτικού Ενημερότητας, καθώς εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά.

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ΑΑΕ εκδίδεται για τις πιο κάτω πράξεις και συναλλαγές:

1. Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
2. Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.
3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
5. Για την απόκτηση Αθλητή.
6. Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
7. Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
8. Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.
9. Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
10. Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Μη Μισθωτών

Για την έκδοση του ΑΑΕ Μη Μισθωτών διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ως προς:

• Τρέχουσες εισφορές Μη Μισθωτού.
• Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές Μη Μισθωτού.
• Οφειλές στη Βάση συμψηφισμών.
• Επιπλέον, ελέγχεται το Μητρώο εργοδοτών e-ΕΦΚΑ για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη.