Αρχική Παιδεία ΙΚΥ: Πρόγραμμα 211 υποτροφιών σε τρεις επιστημονικούς τομείς

ΙΚΥ: Πρόγραμμα 211 υποτροφιών σε τρεις επιστημονικούς τομείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα 211 υποτροφιών σε τρεις επιστημονικούς τομείς προκήρυξε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι διαδοχικούς μήνες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι Επιστημονικοί Τομείς αφορούν:

α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
β) Επιστήμες Ζωής,
γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεις είναι η 8η Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.