Αρχική Παιδεία IKY: “Πακέτο” 100 υποτροφιών για πτυχιούχους – Τα δικαιολογητικά

IKY: “Πακέτο” 100 υποτροφιών για πτυχιούχους – Τα δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη προκήρυξη 100 υποτροφιών θα προχωρήσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής.

Από το σύνολο των υποτροφιών οι 25 υποτροφίες είναι για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ενέργειας, ενώ άλλες 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της υγείας.

Επιπλέον, 25 υποτροφίες αφορούν μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της βιομηχανίας, ενώ οι υπόλοιπες 25 για θα καλυφθούν από φοιτητές που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα υποδομές-αστική ανάπτυξη-περιβάλλον.

Οι υπότροφοι που θα επιλεγούν θα λάβουν μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα ύψους μέχρι 10.000 ευρώ και τέλος, δαπάνες για δημοσιεύσεις / ταξίδια ύψους μέχρι 2.000 ευρώ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

α) Οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους, δηλαδή δικαιούχοι είναι όσοι αναγορεύτηκαν διδάκτορες από 1-1-2010 και εντεύθεν

δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού καλής γνώσης (επιπέδου B2) της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

ε) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από Τμήμα, Τομέα ή επιβλέποντα καθηγητή ΑΕΙ, στην οποία να βεβαιώνεται η έναρξη αυτής το ακαδ. έτος 2016-2017 (από 1/9/2016 έως το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων). στ) Οι υποψήφιοι με ατομικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.

ζ) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας για την ίδια έρευνα ή άλλη με συναφές θέμα και δεν εργάζονται: i. στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι ή ii. στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απολλαγεί από αυτές. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην είναι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα εκτός και εάν παραιτηθούν από το συγκεκριμένο επίδομα

Τα απαραίτητα δικιαολογητικά

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i.Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

ii.Αντίγραφο τίτλου αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής με βαθμό ΆΡΙΣΤΑ , με αναγραφή του τελικού βαθμού.

iii.Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης (επίπεδο B2) Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. . Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά ετών από το έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα. iv. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

v.Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, το θέμα αυτής καθώς και η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της. Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης

vi.Βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα ότι το θέμα της εμπίπτει στην εξειδίκευση που έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Σεπτεμβρίου 2016 και μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων του προγράμματος.

vii.Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής κατάταξης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας.

viii.Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ix.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2016.

Άμεσα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αίτησης υποτροφίας μπορούν να προετοιμάσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους, διότι η προκήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών, θα έχει μικρό χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων.