Αρχική Δήμοι Η προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για καταθέσεις ΟΤΑ

Η προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για καταθέσεις ΟΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με  επιστολή του προς όλους τους δημάρχους της χώρας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, τους ενημερώνει για τις δυνατότητες που παρέχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους ΟΤΑ, στην περίπτωση που τηρούν λογαριασμό όψεως σ΄ αυτό.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης με την  επιστολή του κοινοποιεί στους δήμους σχετική απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από  σχετικό ερώτημά του. Σύμφωνα με την απάντηση:

Το επιτόκιο καταθέσεων που παρέχει ανέρχεται στο 2,25 %. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς από το λογαριασμό του ΟΤΑ, σε λογαριασμούς που τηρεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα  του εσωτερικού, κατόπιν εντολής του, άμεσα και χωρίς επιβάρυνσή του.

Επιπρόσθετα προβλέπεται η χορήγηση μπλοκ επιταγών, καθώς και άμεση πίστωση των επιχορηγήσεων του Υπ. Εσωτερικών στο λογαριασμό κάθε ΟΤΑ.

Επίσης ο κάθε δήμος θα μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail για την κίνηση του λογαριασμού του, καθώς και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο κ. Πατούλης επισημαίνει ακόμη πως σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Ταμείου, τα χρήματα που κατατίθενται καταλήγουν πάλι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αφενός δεν χρηματοδοτεί άλλες δραστηριότητες και αφετέρου είναι ο βασικός χρηματοδότης των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Να σημειωθεί η σημερινή επιστολή του προέδρου της ΚΕΔΕ έρχεται ως συνέχεια χθεσινής, με την οποία ζητούσε από τους δήμους να ενημερωθεί η ΚΕΔΕ σχετικά με τις αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων για τη μεταφορά των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η υποχρέωση αυτή για τους δήμους προέκυψε μετά την αποστολή νέου εγγράφου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι μέχρι στις 29 Σεπτεμβρίου θα έπρεπε υποχρεωτικά να μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδας πλεονάζοντα κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμα, εξαιρουμένων των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η μεταφορά των διαθεσίμων, με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΔΔΗΧ για τη σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα για την αγορά και επαναπώληση εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου. Το ΓΛΚ διευκρίνιζε ακόμη ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς και εξασφαλίζουν ελκυστικές αποδόσεις που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες που προσφέρονται από το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα το ΓΛΚ επισήμανε στο έγγραφό του ότι η μη συμμόρφωση «επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρμόδια όργανά τους».

Η αντίδραση της  ΚΕΔΕ ήταν άμεση. Το ΔΣ εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του υπερασπιζόμενο την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και είχε καλέσει τους δημάρχους στην περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο αποθεματικού στα ταμεία τους, είτε να διενεργήσουν σχετικό διαγωνισμό, σε όποιον δήμο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ή η κατάθεση του υπολοίπου να γίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεδομένου ότι δήμοι, όπως ο δήμος Θεσσαλονίκης, ήδη προχωρούν στη κατάθεση των αποθεματικών τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή έχουν ήδη τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η νέα προσφορά του Ταμείου, ανοίγει το δρόμο για μια ευέλικτη, αποδοτική αλλά και «αναίμακτη» αντιμετώπιση του θέματος από τις δημοτικές αρχές, καθώς έτσι θα αποφύγουν και τον κίνδυνο των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων. Άλλωστε η λύση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υποδεικνύεται και από τη σχετική απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ.