Αρχική Εργασιακά Η νέα εγκύκλιος ΟΑΕΔ για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης

Η νέα εγκύκλιος ΟΑΕΔ για τις προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έκδοση νέας εγκυκλίου προχώρησε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με θέμα: “Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του νόμου 4430/2016”.

Στο πλαίσιο της εγκυκλίου με αριθμό 16435/02.03.2017 (αριθμός ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6), κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 56 του Νόμου 4430/2016, με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του Νόμου 4144/2013, ενώ με το άρθρο 57 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Νόμου 4455/2017, ορίστηκαν οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

  • Άρθρο 56 (παράγραφοι: 2, 3 και 4)

“[…] 2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος
ανεργίας εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγραμμα, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επιδοτούμενοι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούνται να λαμβάνουν και
το επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄και γ΄ της προηγούμενης
παραγράφου.
4. Η περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.1545/1985 (Α΄91) καταργείται”.

  • Άρθρο 57: Μεταβατική διάταξη

“Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων, εφόσον εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δηλώσουν στον ΟΑΕΔ τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει”.

Επομένως, όσοι ως εγγεγραμμένοι άνεργοι παρακολούθησαν προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και επιθυμούν να θεωρείται ως χρόνος ανεργίας το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, και νομίμως να θεωρούνται ότι έλαβαν την εντός των διαστημάτων αυτών τυχόν επιδότηση ανεργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Υ.Δ. (βλ. Υπόδειγμα 4 της εγκυκλίου), με τα στοιχεία των προγραμμάτων αναλυτικά.

Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στον τρόπο που ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Ειδικότερα:

“Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 1η 01.01 και λήγει την 31.12 του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, συναλλασσόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης την 20/03/2017 θα πρέπει από 01/01/2015 έως και 31/12/2016 να μην έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενώ εξυπακούεται και κατά το διάστημα μέχρι την 20/03/2017”.

Σημειώνεται δε ότι προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα είναι εκείνα που έχουν στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων, δηλαδή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

Εξάλλου, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αντιθέτως, “οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του Νόμου 4430/2016, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος)”.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Εγκύκλιος ΟΑΕΔ: Νέες ρυθμίσεις βάσει του Νόμου 4430/2016