Με την επίσημη κυκλοφορία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που φέρει αναδρομική ισχύ, ορίζεται η “απελευθέρωση” μιας μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων, οι οποίοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με χρέη που τους εμπόδιζαν να εξασφαλίσουν την συνταξιοδότησή τους.

Η ΚΥΑ προβλέπει τη δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων για συνταξιοδότηση, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί λόγω των εκκρεμών χρεών. Η προηγούμενη απαίτηση για διασταύρωση με τα δεδομένα τραπεζικών καταθέσεων είχε δημιουργήσει προβλήματα, αλλά με τη νέα απόφαση, βρέθηκε λύση.

Οι προϋποθέσεις   


Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι για να μπορέσει κάποιος να πάρει σύνταξη, οι οφειλές του στον ΕΦΚΑ δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Τα όρια αυτά ανεβαίνουν, υπό προϋποθέσεις: 

α) οι οφειλές του προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον πρώην ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον πρώην ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση στον π. ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον π. ΟΓΑ 


β) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή το 62ο έτος της ηλικίας του εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών 


γ) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και 


δ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Η αίτηση   

Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ο αιτών παραδίδει και την αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις. Μέσω αυτής της αίτησης, δίνει τη συγκατάθεσή του για την ενημέρωση των τραπεζών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία. Συνεπώς, δίνει τη συγκατάθεσή του για τη νόμιμη αποκάλυψη των τραπεζικών του καταθέσεων και των φορολογικών του πληροφοριών. Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε υπεύθυνη δήλωση:

α) Δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται, 

β) Δήλωση ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της υποβολής της αίτησης και ο μέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια 

γ) Δήλωση ότι πληροί τις παραπάνω ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία ανακτώνται εντός 10 εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις του που τηρούνται σε αυτά, καθώς και την αξία αποτίμησής τους.   

Πως θα γίνεται ο έλεγχος

Στην επόμενη φάση, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προβαίνει αρχικά σε έλεγχο για να διαπιστώσει εάν οι οφειλές υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ (ή τα 10.000 ευρώ για τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων). Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, αποστέλλεται έγγραφο οφειλής προς τον ασφαλισμένο, με προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής του, προκειμένου να καταβάλει το υπερβαίνον ποσό και να επιλέξει την υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς δράση από τον ασφαλισμένο, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται λόγω των οφειλών.

Αν οι οφειλές κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ (ή μεταξύ 6.000 και 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ) και πληρούνται οι προϋποθέσεις ηλικίας και καταθέσεων, τότε ο ΕΦΚΑ εγκρίνει τη σύνταξη, επιβάλλοντας παράλληλα κράτηση επί του ποσού της σύνταξης. Συγκεκριμένα, το υπερβαίνον ποσό των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ συνυπολογίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού της σύνταξης, μέχρι να μηδενιστεί πλήρως. Αυτό το υπερβαίνον ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 333,33 ευρώ γενικά και 100 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ.

Όταν το υπερβαίνον ποσό μηδενιστεί, τότε για τα χρέη που είναι κάτω από τα 20.000 ευρώ (6.000 ευρώ για τον πρώην Οργανισμό Γηράτων Ασφαλίσεως) ισχύουν τα παρακάτω: τα χρέη εξοφλούνται ή εξοφλούνται μερικώς μέσω πληρωμών που καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις έως και 60 μήνες, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη της σύνταξης.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις