Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση του συστήματος Taxis, οι φορολογικοί έλεγχοι θα εξελίσσονται σε ένα εντυπωσιακό θέαμα με επιστημονικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων να γίνεται αυτόματα. Θα χρησιμοποιούνται δείκτες επικινδυνότητας για την επιλογή των στόχων των ελέγχων, ενώ θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα είτε από κοντά είτε από απόσταση.

Τα στάδια του ελέγχου θα παρακολουθούνται προσεκτικά, ενώ θα δημιουργούνται αριθμοδείκτες και στατιστικά δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κινδύνου και την ενίσχυση των τεχνικών ελέγχου. Ακόμα, θα υπάρχει έλεγχος και των ίδιων των ελεγκτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η διαφάνεια των ελέγχων.

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία αυτού του “δικτύου”, θα αναπτυχθούν μηχανισμοί αυτοματοποιημένης επικοινωνίας μεταξύ πολλών φορέων.

Θα δημιουργηθούν διασυνδέσεις με πιστωτικά ιδρύματα, το κτηματολόγιο-υποθηκοφυλακείο, συμβολαιογράφους, ξένες φορολογικές αρχές, το ΓΕΜΗ, επιμελητήρια, την οικονομική αστυνομία, εισαγγελείς, το ΣΔΟΕ, καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, θα υπάρχει σύνδεση με το ΣΕΠΕ, τους ασφαλιστικούς φορείς, το ΗΔΙΚΑ, το e-ΕΦΚΑ, και το ICISnet.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Η επιλογή των ελέγχων στο νέο σύστημα θα γίνεται με έναν νέο τρόπο, αποχωρώντας οριστικά από την παλιά πρακτική του τυφλού ελέγχου.

Αντί για αυτό, το νέο σύστημα θα επιλέγει υποθέσεις που θα υποβληθούν σε έλεγχο, ο οποίος θα ακολουθεί τα εξής βήματα :

  1. Δημιουργία λίστας υποθέσεων προς έλεγχο από την ενότητα “Ανάλυση Κινδύνων”, όπου οι υποθέσεις παράγονται αυτόματα και στη συνέχεια προτεραιοποιούνται και μοριοδοτούνται.
  2. Λήψη υποθέσεων από τη λειτουργική περιοχή “Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων”, καθώς και από εξωτερικά συστήματα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις λίστες υποθέσεων και να δημιουργηθούν επίσημα στατιστικά στοιχεία.
  3. Συλλογή δεδομένων από χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς φορείς για την επιλογή υποθέσεων για έλεγχο.
  4. Παραγωγή λιστών υποθέσεων για έλεγχο βάσει παραμετροποιήσιμων κριτηρίων, όπως οι κλαδικοί κωδικοί ΚΑΔ, γεωγραφικά κριτήρια και άλλα.
  5. Παραγωγή λιστών υποθέσεων για έλεγχο βάσει παραμετροποιήσιμων κριτηρίων που αφορούν σε σχέσεις μεταξύ φορολογουμένων, όπως συνδέσεις μελών, συμμετοχές σε διοικήσεις και άλλα.
  6. Παραγωγή λιστών υποθέσεων για έλεγχο βάσει παραμετροποιήσιμων κριτηρίων που αφορούν στα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του φορολογούμενου, όπως η συνέπεια στις υποχρεώσεις και άλλα.
  7. Δυνατότητα επιλογής υποθέσεων για τελωνειακούς ελέγχους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
  8. Δημιουργία φακέλου υπόθεσης προς έλεγχο, που περιλαμβάνει τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία και συνοψίζει τα στοιχεία του ελεγχόμενου, για την προγραμματισμένη εκτέλεση του ελέγχου.

Γρήγοροι έλεγχοι

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή των στόχων αλλά επικεντρώνεται επίσης στην ταχύτητα εκτέλεσής τους. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί το νέο σύστημα. Πέρα από την ευνόητη ανάγκη για διαλειτουργικότητα μεταξύ βάσεων δεδομένων, το σύστημα θα προωθεί τους ελεγκτές προς τα επόμενα βήματα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για παράδειγμα, θα υποστηρίζει αυτόματους ελέγχους και διασταυρώσεις δεδομένων που αφορούν τον ελεγχόμενο, όπως την αυτόματη συλλογή τραπεζικών δεδομένων και συναλλαγών σε ενιαίο αρχείο ή/και την αυτόματη διασταύρωση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος – που συχνά οδηγεί σε ανεπιθύμητες συναλλαγές – το σύστημα θα προωθεί αυτοματοποιημένες λειτουργίες για την προετοιμασία και σύνταξη εγγράφων. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής θα μπορεί να συμπληρώνει ένα έγγραφο με βάση συγκεκριμένες απαντήσεις, και το σύστημα θα τον ειδοποιεί στην κατάλληλη στιγμή για τη σύνταξη αναφορών ή άλλων εγγράφων που απαιτούνται.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις