Από σήμερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ξεκινά την υποβολή ηλεκτρονικών δικαιολογητικών για την προκήρυξη 4Κ/2020. Η νέα πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών αφορά υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών (Β’ Στάδιο) ξεκινά την Τετάρτη 29 Μαΐου και λήγει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 στις 14:00.

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Η ανακοίνωση για δικαιολογητικά

Προκειμένου να καταρτιστούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.5013/2023, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πρόσληψη σε προσωποπαγείς θέσεις, τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), από τον πίνακα χωρίς εμπειρία (η εμπειρία – γενική και ειδική – δε λαμβάνεται υπόψη και δε βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης), σύμφωνα με την προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ(ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), το ΑΣΕΠ καλεί

  • τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία και περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Παραρτήματα Β΄, Γ΄ και Δ΄  της οικείας προκήρυξης.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση