Αρχική Υπουργεία Hλεκτρονική αξιολόγηση των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στο Police on Line

Hλεκτρονική αξιολόγηση των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στο Police on Line

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινάει το νέο σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με την ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Police on Line.

Όπως αναφέρει ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ στην εγκύκλιο του η καθιέρωση ενός εκσυγχρονισμένου και αναβαθμισμένου συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της, αποτυπώνεται στις μεταρρυθμίσεις που επέρχονται.

Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ τονίει στην εγκύκλιο του ότι με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών για παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και με σκοπό να αποφευχθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες, εκδόθηκε διαταγή, με την οποία διευκρινίστηκαν κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις – παραδείγματα αξιολόγησης με την νομικά ορθή αντιμετώπιση – επίλυσή τους και καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες του νέου συστήματος αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό, οριοθετήθηκε το απαιτούμενο πλαίσιο για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων, σύμφωνα με τη βούληση του κανονιστικού νομοθέτη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μία από τις σπουδαιότερες τομές συντελείται με την κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος εντύπου της Έκθεσης Αξιολόγησης και την αντικατάστασή του με ηλεκτρονική φόρμα, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο έπακρο τις υφιστάμενες σύγχρονες και πρωτοποριακές υποδομές του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Προβλέπεται πλέον ρητά η ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Police on Line. Για την υλοποίηση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής των εκθέσεων αξιολόγησης, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί ένα αρχικό στάδιο πιλοτικής ενεργοποίησής της, σε δοκιμαστική έκδοση, στην οποία υπήρχε πρόσβαση αποκλειστικά για τα στελέχη των δύο αρμοδίων για την υλοποίηση της εφαρμογής Διευθύνσεων του Αρχηγείου (Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. και Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.). Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτής της έκδοσης, επιτεύχθηκε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της εφαρμογής, με τη δημιουργία ενός εύχρηστου και σύγχρονου περιβάλλοντος διεπαφής των χρηστών της.

Τα επόμενα δύο στάδια της διαδικασίας, μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχουν ως εξής:
α. Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή ενεργοποιείται πλέον πιλοτικά, για όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος, ούτως ώστε, περνώντας κι αυτές μέσα από ένα εισαγωγικό στάδιο, με καταχωρήσεις που θα γίνονται ως δοκιμές (tests), να προσαρμοστούν με τα δεδομένα του νέου συστήματος αξιολόγησης. Το δοκιμαστικό αυτό στάδιο για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες θα ξεκινήσει την 2.7.2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 15.7.2018.
β. Ακολούθως, από την 16.7.2018, η εφαρμογή θα τεθεί πια στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line), προκειμένου, μέχρι και την 10.8.2018, να έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτήν, όσες έκτακτες εκθέσεις αξιολόγησης και πληροφοριακά έντυπα τρέχοντος έτους παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθόσον ήδη έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις σύνταξης αυτών.

Για την ουσιαστική κατανόηση των τεχνικών λεπτομερειών της και την επιτυχή καταχώριση στοιχείων και βαθμολογιών από τους χειριστές και αξιολογητές, επισυνάπτεται στην παρούσα, οδηγός βασικών λειτουργιών της εφαρμογής με τίτλο «Εκθέσεις Αξιολόγησης». Στον οδηγό περιγράφονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας, καθορίζονται οι θεμελιώδεις κανόνες λειτουργίας της, επαναλαμβάνονται συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων και αναλύονται οι ρόλοι της εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του οδηγού βασικών λειτουργιών, είναι προαπαιτούμενη για την επιτυχή χρήση της νέας εφαρμογής από τις Υπηρεσίες του Σώματος και τους αρμόδιους αξιολογητές.

Τέλος, με την ευκαιρία της θέσης σε εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «Εκθέσεις Αξιολόγησης», επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας (ορισμός αξιολογητών και είδους αξιολόγησης, προσδιορισμός χρονικού διαστήματος αξιολόγησης) και για την ορθή σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης είναι ο εκάστοτε Α’ Αξιολογητής.
β. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια των Διευθυντών των αστυνομικών Υπηρεσιών επιπέδου τουλάχιστον Διεύθυνσης, κατά τον ορισμό αξιωματικών ως αρμόδιων αξιολογητών, καθώς και των ίδιων των αξιολογητών κατά τη σύνταξη των εκθέσεων και τη σημείωση των βαθμολογιών και αιτιολογιών τους. Τυχόν αβλεψίες και παραλείψεις στον ορισμό αξιολογητών και στην κατάρτιση της έκθεσης αξιολόγησης, δημιουργούν τυπικά ελαττώματα ικανά να προκαλέσουν την επιστροφή της έκθεσης για διόρθωση, καθυστερώντας αναιτιολόγητα την περαίωση της όλης διαδικασίας, καθόσον πλέον θα πρέπει να συνταχθεί νέα διορθωμένη έκθεση.

Εν προκειμένω, χαρακτηριστικό παράδειγμα μη δικαιολογημένης αβλεψίας, αποτελεί η λανθασμένη καταγραφή του χρονικού διαστήματος, για το οποίο πρόκειται να αξιολογηθεί ο αξιωματικός, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτης έκθεσης.
Επ’ αυτού, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ως υπόμνηση ότι ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Αστικό Κώδικα, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 241 -246 του Αστικού Κώδικα. Επί παραδείγματι, το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών υπηρεσιακής εξάρτησης του αξιολογούμενου με τον Α’ αξιολογητή, που απαιτείται να συντρέχει για τη σύνταξη έκτακτης αξιολόγησης, θεωρείται ότι συμπληρώνεται μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε το 4μηνο. Συνεπώς, 4μηνη υπηρεσιακή εξάρτηση, που άρχισε την 1/12/2017, συμπληρώνεται με το πέρας και της 1ης/4/2018 (ημερομηνία που πρέπει να συμπεριληφθεί στο χρονικό διάστημα αξιολόγησης) και όχι της 31ης/3/2018, όπως αναγράφεται συχνά εσφαλμένως σε εκθέσεις αξιολόγησης.