Αρχική Εποχικοί Γραμματείς προσλαμβάνει η ΑΑΔΕ

Γραμματείς προσλαμβάνει η ΑΑΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την πλήρωση 2 θέσεων Γραμματέων για την υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η πρόσληψη διενεργείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των
προκηρυσσόμενων στην παρούσα πρόσκληση θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι.,
β) άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και
γ) εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της τελευταίας πενταετίας σε θέματα τα οποία αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη στις
προκηρυσσόμενες θέσεις υποβάλουν υποχρεωτικά γραπτή αίτηση καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, διατυπωμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τα οποία υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης αποκλειστικά στο σύνδεσμο
https ://online.ekdd.gr/applications/, έως και τις 04/11/2018 ημέρα Κυριακή
και ώρα 11.00 π.μ.