ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν 63 νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς υπαλλήλους» (ομάδες καθηκόντων AD και AST, αντίστοιχα).

Στην ομάδα καθηκόντων AD θα προσληφθούν 20 άτομα. Ως αρχειονόμοι και διαχειριστές εγγράφων, θα είναι υπεύθυνοι για μία ή περισσότερες πτυχές της πολιτικής του θεσμικού οργάνου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών. Οι εργαζόμενοι μπορεί να κληθούν να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών, καθώς και για τη συγκέντρωση, την επιλογή και τη διατήρηση, την ψηφιακή διαφύλαξη, τη διαχείριση του περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών. Θα φροντίζουν ώστε το θεσμικό όργανο να διαχειρίζεται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά του σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση στα έγγραφα και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Στην ομάδα καθηκόντων AST θα προσληφθούν 43 άτομα. Ως βοηθοί αρχειονόμοι/διαχειριστές εγγράφων, θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της διαχείρισης εγγράφων, πληροφοριών και αρχείων και στην ανάπτυξη και χρήση ειδικών συστημάτων πληροφορικής. Θα πρέπει να συλλέγουν, να κάνουν διαλογή, να ταξινομούν και να διατηρούν έγγραφα, να συντάσσουν συγκειμενικές ιστορικές περιγραφές του υλικού των αρχείων, να εισάγουν αναφορές εγγράφων και αρχείων σε συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, να παρέχουν υποστήριξη σχετικά με διαχείριση εγγράφων και αρχείων σε συναδέλφους και να βοηθούν εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες να βρίσκουν και να ανακτούν πληροφορίες και έγγραφα.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μια γλώσσα 1 και μια γλώσσα 2. Θα πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και τη γλώσσα 2 μεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής. Θα τους ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που επιλέγουν και να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες, όπως διπλώματα/πτυχία και επαγγελματική πείρα. Επίσης θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener»— Αξιολογητής Ταλέντου).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς μπορούν να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από την ενότητα Talent Screener (Αξιολογητής Ταλέντου) που πρέπει να συμπληρωθεί στη γλώσσα 2 επειδή αποτελεί αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από την εξεταστική επιτροπή, χρησιμοποιείται ως έγγραφο αναφοράς από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της σχετικής με τον τομέα συνέντευξης στο κέντρο αξιολόγησης, και χρησιμοποιείται για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 16/10/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:324A:FULL&from=EN