Αρχική ΑΣΕΠ Ευκαιρία μετατάξεων για τους επιτυχόντες της 3Κ

Ευκαιρία μετατάξεων για τους επιτυχόντες της 3Κ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια προτεινόμενη προς ψήφιση ρύθμιση φέρνει η κυβέρνηση και δίνει την ευκαιρία  για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων  στους επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018.

Πιο σταχευμένα, στο ά. 44 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 1 του ά. 10 του ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 224) και σύμφωνα με την οποία «Μετά την πάροδο διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η ανωτέρω μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και μετά από γνώμη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.».

Δηλαδή στην ρύθμιση που έρχεται προς ψήφιση, στο τρίτο εδάφιο της, εντάσσεται στο σύστημα του ν. 4440/2016 που ρυθμίζει την κινητικότητα στον Δημόσιο τομέα, προβλέπεται εξαίρεση από τον κανόνα της υποχρεωτικότητας της διετούς παραμονής (δηλαδή της παραμονής στον φορέα διορισμού για την δοκιμαστική περίοδο του υπαλλήλου) αναφορικά μόνο με τους προσλαμβανόμενους στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.