Αρχική Επιχειρήσεις ΕΥΔΑΠ: Στις 30 Αυγούστου η τακτική Γενική Συνέλευση – Η ατζέντα

ΕΥΔΑΠ: Στις 30 Αυγούστου η τακτική Γενική Συνέλευση – Η ατζέντα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου στις 11.00 καλεί τους μετόχους της εταιρείας η ΕΥΔΑΠ με αρκετά θέματα προς συζήτηση συμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας
Με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 3ης Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 40η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2021 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022. Προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και έγκριση των πρόσθετων σταθερών αμοιβών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2021.

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023. Έγκριση και προέγκριση πρόσθετων κινήτρων και έκτακτων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έγκριση των ετήσιων παροχών που έλαβαν για το έτος 2021.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β’ 3152/30.07.2020.

8. Επικύρωση του από 27.04.2022 Μνημονίου Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ σε εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που απορρέουν από τον Ν.4812/2021 και την από 02.02.2022 Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ με έναρξη ισχύος από 01.01.2021.

9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.

10. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2021.

11. Υποβολή Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν.4706/2020.

12. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2022, η οποία θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ματαίωσης ή αναβολής, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορoνοϊού Covid-19.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2022 δηλαδή κατά την έναρξη της 25ης Αυγούστου 2022 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων A.E.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 ως και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018). Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και η ψηφοφορία είναι φανερή.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022 ή την τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της Συνέλευσης σε Μετόχους, δημοσιογράφους και εν γένει σε κάθε τρίτο, πλην των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γραμματέως, του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου εγγράφως αντιπροσώπου του και των προσώπων που θα είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή της εν λόγω Συνέλευσης.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Mετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ’ αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 21. 44.479 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό (+30) 210 33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link), που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη τηςΤακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι θα μπορούν να:

α. παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
β. λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ. ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και

δ. λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

Ι. Παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ή της τυχόν Επαναληπτικής) που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α. είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β αναφερόμενα, το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.08.2022 και ώρα 11.00).

β. είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, στη διεύθυνση: Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46, το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» το οποίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eydap.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.08.2022 και ώρα 11.00).

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του) και να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής. Εναλλακτικά το συμπληρωμένο «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» δύναται να υπογράφεται από τον Μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του) ψηφιακά με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) και στη συνέχεια να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.08.2022 και ώρα 11.00).

γ. είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 29.08.2022 και ώρα 11.00.

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.08.2022 και ώρα 11.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30ης Αυγούστου 2022, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α. είτε, ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β αναφερόμενα, το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 08.09.2022 και ώρα 11.00).

β. είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46, νέο «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» που θα διατίθεται από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν θα έχει ληφθεί απόφαση στην αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2022, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από τον Μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του), είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο (ή τον αντιπρόσωπό του) με χρήση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), το οποίο στη συνέχεια θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 08.09.2022 και ώρα 11.00).

γ. είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 08.09.2022 και ώρα 11.00.

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Σεπτεμβρίου 2022, οι Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση ή οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν έναν (1) αντιπρόσωπο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 07.09.2022 και ώρα 11.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 21 44 479 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επίσης οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορούν για το σκοπό αυτό να καλούν στο τηλέφωνο: (+ 30) 210 21 44 479 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 ειδικώς για την συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2022 καθώς και τυχόν επαναληπτικής, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του Μετόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018.

Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α. Είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν.

β. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ. Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ. Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 28η Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022 (ή την τυχόν Επαναληπτική της), είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.08.2022 και ώρα 11.00).

Για το σκοπό αυτό διατίθενται από την Εταιρεία τα ακόλουθα έντυπα:

(α) Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

(β) Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Αυγούστου 2022 που θα διεξαχθεί πριν τη Γενική Συνέλευση.

Τα εν λόγω έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Ωρωπού 156, Γαλάτσι).

Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο Μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου.

Τα έντυπα αυτά, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τον Μέτοχο (ή τον εκπρόσωπο του Μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθενται ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46. Εναλλακτικά, τα εν λόγω έντυπα δύνανται να υπογράφονται ψηφιακά με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified certificate) και εν συνεχεία να αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τα έντυπα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως τις 28.08.2022 και ώρα 11.00.

Οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορούν για το σκοπό αυτό να καλούν στο τηλέφωνο: (+ 30 210 21 44 479) (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

5. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 Ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος μέρους, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος με κάθε νόμιμο μέσο.

ΣΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν.4548/2018 και όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Ωρωπού 156, Γαλάτσι).

Για οποιαδήποτε πληροφορία oι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 210 21 44 479 (υπεύθυνος κ. Χρήστος Αντερριώτης).