Αρχική Επιχειρήσεις ΕΥΔΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 25/6 για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

ΕΥΔΑΠ: Γενική Συνέλευση στις 25/6 για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων και την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, με Απόφαση που έλαβε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 2ας Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)”, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 39η Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξη

Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι “κέρδη εις νέον” ποσού ύψους 25.560.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,24€ ανά μετοχή καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

Έγκριση επιστροφής κεφαλαίου από το κονδύλι “Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” ποσού ύψους 24.495.000,00 €, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23€ ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού μεΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ, τίτλο “Μετοχικό κεφάλαιο”.

Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, έγκριση των παροχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2020 και έγκριση των πρόσθετων σταθερών αμοιβών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2020.

Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προέγκριση πρόσθετου κινήτρου και προέγκριση πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των ετήσιων παροχών που έλαβαν για το έτος 2020.

Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β’ 3152/30.07.2020.

Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2020.

Διάφορες Ανακοινώσεις.