Αρχική Παιδεία Έξι υποτροφίες χορηγεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Έξι υποτροφίες χορηγεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Το Υπουργείο Εξωτερικών με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την επανέναρξη της προκήρυξης των υποτροφιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας” αναφέρει ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, με αφορμή την δημόσια πρόσκληση για τις υποτροφίες.

“Η προκήρυξη των υποτροφιών, προσθέτει, πιστοποιεί την ισχυρή βούληση της Διοίκησης του Ινστιτούτου, υπό νέο νομοθετικό καθεστώς, για την επανεκκίνηση του ΙΒΜΣ Βενετίας ως ισχυρού επιστημονικού, ερευνητικού και πολιτισμικού πόλου της Ελλάδος στην Ευρώπη. Νέοι και νέες επιστήμονες καλούνται να καταθέσουν ερευνητικές προτάσεις, στο χώρο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών τις οποίες θα υλοποιήσουν στο Ινστιτούτο, προάγοντας τους ιδρυτικούς σκοπούς του”. Ο κ. Μπόλαρης, υπογραμμίζει, ότι “το Ινστιτούτο είναι ο μοναδικός ελληνικός εξειδικευμένος φορέας που παρέχει υποτροφίες αυτού του ύψους και αυτών των προνομίων στο χώρο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών”.

Το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας διευκρινίζει ότι:

• Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη στο επιστημονικό πεδίο των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και να εκπονηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

• Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το Ινστιτούτο, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

• Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους χρηματοδότησης από το Ινστιτούτο, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, η οποία θα διενεργείται στην έδρα του Ινστιτούτου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση eeiv@mfa.gr και αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας Παπαχριστοδούλου. Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα ερωτήματά τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Διάρκεια υποβολής: από 20 Μαρτίου έως και 20 Μαΐου 2019.

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

• Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και αγγλικά. Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα ιταλικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στις άλλες δύο γλώσσες.

• Στην αίτηση, η οποία θα απευθύνεται προς την Εποπτική Επιτροπή του “Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών”, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής:

1. Το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, καθώς και αριθμός τηλεφώνου.

2. Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα στο οποίο θα περιέχονται οι σπουδές, η επιστημονική δράση, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές σε συνέδρια, οι γλώσσες που γνωρίζει ο/η υποψήφιος/α και οτιδήποτε άλλο ενισχύει την επιστημονική του/της εικόνα.

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υπότροφος άλλου Ιδρύματος και ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό υπόμνημα είναι αληθή.

4. Το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης

5. Ο τίτλος της ερευνητικής πρότασης

6. Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (όχι περισσότερες από 500 λέξεις ανά γλώσσα)

7. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης στα ελληνικά και αγγλικά (όχι περισσότερες από 2.000 λέξεις ανά γλώσσα). Στην περιγραφή θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι στόχοι, η μεθοδολογία, η επιστημονική συμβολή της προτεινόμενης έρευνας, ενδεικτική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

8. Αναφορά στη γλώσσα υποβολής της τελικής επιστημονικής μελέτης.