Αρχική Ασφάλιση Έτοιμο το νομοσχέδιο για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία- Χωρίς τις 120...

Έτοιμο το νομοσχέδιο για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία- Χωρίς τις 120 δόσεις για την εφορία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ÓõæÞôçóç ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò "ÁóöáëéóôéêÝò êáé óõíôáîéïäïôéêÝò ñõèìßóåéò - Áíôéìåôþðéóç ôçò áäÞëùôçò åñãáóßáò - Åíßó÷õóç ôçò ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí - Åðéôñïðåßá áóõíüäåõôùí áíçëßêùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí Ôñßôç 10 Éïõëßïõ 2018, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Έτοιμο προς κατάθεση είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ανακοίνωσε η ίδια η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, στο νομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων για την εφορία.

Ειδικότερα, σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες η κυρία Αχτσιόγλου σημείωσε: «Από πλευράς υπουργείου Εργασίας είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το νομοσχέδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία και η κατάθεσή του εξαρτάται αποκλειστικά από τον προγραμματισμό της Βουλής».

Tο υπουργείο Εργασίας σκοπεύει μέχρι το τέλος Απριλίου να θέσει σε εφαρµογή την ηλεκτρονική πλατφόρµα για τις αιτήσεις υπαγωγής στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι αιτήσεις των οφειλετών θα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεµβρίου, ενώ όπου υπάρχει αδυναµία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, η αίτηση θα υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η ρύθµιση οφειλών προς τα Ταµεία δεν θα έχει εισοδηµατικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ θα περιλαμβάνει «κούρεµα» της συνολικής οφειλής κατά 60%-65% και αποπληρωµή του υπολοίπου σε έως 120 δόσεις.

Ο επανυπολογισµός θα γίνει για όλους µε βάση την ελάχιστη εισφορά του νόµου Κατρούγκαλου, όπως διαµορφώνεται µε τον προηγούµενο κατώτατο µισθό των 586,08 ευρώ.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό και στον νόµο για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010), ενώ υπάγονται όσοι είναι σήµερα ενταγµένοι σε άλλη ρύθµιση (π.χ. στην πάγια των 12 δόσεων).