Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 31 θέσεις στο Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία”

Αιτήσεις για 31 θέσεις στο Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων προσωπικού εστίασης (τραπεζοκόμοι/ες διανομής γευμάτων) με 6ωρη ημερήσια απασχόληση, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του, ανακοίνωσε το Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Ειδικότερα, οι θέσεις θα καλυφθούν από: 

31 άτομα ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (τραπεζοκόμοι/ες διανομής γευμάτων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Π.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Τ.Κ. : 115 27 -Γουδή απευθύνοντάς την στην Γραμματεία (Κτήριο Διοικητικής Υπηρεσίας -ισόγειο) υπόψιν κ. Ευγενίας Δημητρακοπούλου και Ερασμίας Μπανάκου, (τηλ. επικοινωνίας: 2132013124).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.