Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για 111 θέσεις μουσικών στο δήμο Αμαρουσίου

Αιτήσεις για 111 θέσεις μουσικών στο δήμο Αμαρουσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 111 εποχικών διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμιδων θα προχωρήσει το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου». Ο φορέας ενισχύεται ωρομίσθιους καθηγητές µουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τµηµάτων (εικαστικά – χοροί – µοντέρνες τέχνες), οι οποίοι θα υπογράψουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως εννέα µήνες. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στο ∆ηµοτικό Ωδείο Αµαρουσίου, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 29 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 11 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 7 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ -ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 2 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ∆/ΝΣΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ & ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΙΑΝΟΥ  2 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΟΥ 2 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ 4 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ 2 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΝΤΡΑΜΣ 4 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 4 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΑΝΤΟΥΡΙΟΥ -ΚΑΝΟΝΑΚΙ 1 θέση
 • ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 5 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 4 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΨΗΦΙ∆ΩΤΟΥ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ- ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΦΑΚΟ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ- LATIN ΧΟΡΩΝ 5 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΧΙΠ-ΧΟΠ 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ORIENTAL 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ SALSA 2 θέσεις
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ FLAMENCO 1 θέση
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 4 θέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον τριών ετών. Από τον συνολικό αριθµό των δασκάλων που πρόκειται να προσληφθούν, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να προσλάβει σε ποσοστό µέχρι 10% του ανωτέρω αριθµού, δασκάλους χωρίς την απαιτούµενη προϋπηρεσία, προκειµένου να δώσει την δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν τη σχετική εµπειρία και προϋπηρεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως (µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314, καθηµερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από την 15-09-2017 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και την 25-09-2017. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-5 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆. Μόσχα, ισόγειο), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr.