ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα νέα δεδομένα για το ισχύον καθεστώς των συνταξιούχων που εργάζονται κατέγραψε σε έγγραφό του ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο ίδιο έγγραφο ξεκαθαρίζεται και το καθεστώς που ρυθμίζει το καθεστώς των συνταξιούχων οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση από 13.5.2016 και μετά, δηλαδή μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Έτσι, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο όσοι παραιτούνται από το δικαίωμα της αντιμισθίας, γλιτώνουν από “κούρεμα” της τάξης του 60% στην σύνταξή τους και δικαιούνται να λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Από την άλλη πλευρά όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν την αντιμισθία θα διασώσουν μόνο το 40% της σύνταξής τους.

Μετά τις επιμέρους οδηγίες που έχουν δοθεί για διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όπως αγρότες, καλλιτέχνες, ευρωβουλευτές κλπ. ο Ενιαίος Φορέας ολοκληρώνει τον κύκλο των οδηγιών για την εφαρμογή του επίμαχου άρθρου 20 του νόμου Κατρούγκαλου και αποσαφηνίζει πως :

  1. Οι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του ασφαλιστικού τους βίου στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους στους στο Δημόσιο καταλαμβάνονταν από διατάξεις του 1998, που όριζαν ότι το ποσό της σύνταξής τους καταβαλλόταν μειωμένο κατά 70%. Αν όμως τα ίδια πρόσωπα αναλάβουν εργασία στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από 13.5.2016 και μετά, καταλαμβάνονται πλέον από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή για όσο χρόνο απασχολούνται το ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Εάν, μάλιστα, αναλάβουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική τους σύνταξη θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους.
  2. Για τους συνταξιούχους που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις διατάξεις του 1977 και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, ισχύει η ρύθμιση του 2011, δηλαδή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 1999 και του 2010 για την περικοπή σε περίπτωση εργασίας, αλλά ούτε και καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.
  3. Για τους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζουν ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται ολόκληρο στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί εργαστούν.
  4. Όσοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από 13.5.2016 και μετά, δηλαδή δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, μπορούν να αποφύγουν το “κούρεμα” 60% στην σύνταξη εφόσον δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί από την αντιμισθία τους. Ειδικότερα, ξεκαθαρίζεται πως οι αιρετοί των Δήμων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται είτε να παραιτηθούν αυτής εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Εφόσον ο διορισμός τους γίνει από 13.5.2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου. Συνεπώς, για τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής -εφόσον προβλέπεται η σχετική δυνατότητα- δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή η περικοπή 60%.
  5. Ως προς τους εργαζόμενους/απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του νόμου Κατρούγκαλου γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις όλων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.