Αρχική Εποχικοί Έρχονται 282 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία- Δείτε αναλυτικά τις θέσεις, τα...

Έρχονται 282 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία- Δείτε αναλυτικά τις θέσεις, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θετικά νέα και για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, καθώς με προκήρυξη της ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ογδόντα δύο (282) ατόμων για τις λειτουργικές ανάγκες των Γενικών Διευθύνσεων του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 03.12.2020

Το Dimosio.gr συγκέντρωσε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την κάλυψη των θέσεων και σας τις παρουσιάζει αναλυτικά.

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προκήρυξη στη πλειονότητα της θέτει ως ζητούμενες θέσεις εργασίας, τις εξής ειδικότητες, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και μέχρι 5 έτη:

 1. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 2. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 3. ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ
 4. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 5. ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΙ
 6. ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 7. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α/Φ
 8. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α/Φ
 9. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΗΣ Α/Φ
 10. ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 11. ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
 12. ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 13. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ
 14. ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα με τις θέσεις.

Να σημειωθεί, σχετικά με τα ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την κατάληψη των θέσεων, ότι στην πλειονότητα τους απαιτούν:

A) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου,Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

B)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
Γ)Εξειδικευμένη εμπειρία 1-2 τουλάχιστον ετών σε συστήματα αεροσκαφών.
Δ)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 1. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΔΩ
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.6 ΕΔΩ
 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΔΩ
 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η γνώση ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΔΩ