Αρχική ΑΣΕΠ Έρχονται 100 προσλήψεις στο νέο επικουρικό ταμείο – Δείτε τις ειδικότητες

Έρχονται 100 προσλήψεις στο νέο επικουρικό ταμείο – Δείτε τις ειδικότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο ΤΕΚΑ συστήνονται 100 θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,

-45 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),

-15 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),

-10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

-5 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Το Ταμείο στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και τις διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Ταμείου δύναται να γίνει με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την πλήρωση των θέσεων που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, ιδίως σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία, τον εσωτερικό έλεγχο, και τη διαχείριση κινδύνων, το Ταμείο μπορεί να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ύστερα από έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.