Αρχική ΟΑΕΔ Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 45 ετών

Έρχεται πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 45 ετών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων άνω των 45 ετών από τις περιοχές Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας, προωθεί ο ΟΑΕΔ.

Οπως αναφέρει απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού Μαρίας Καραμεσίνη, ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας του ΟΑΕΔ επί τουλάχιστον 6 μήνες και κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι εν λόγω άνεργοι θα προσκληθούν με email, τηλεφωνική επικοινωνία και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Ο σκοπός του παρόντος πιλοτικού προγράμματος είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση ή να βελτιώσει τις ευκαιρίες ένταξης των ανέργων της ομάδας στόχου, υλοποιώντας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι εργασιακοί σύμβουλοι, θα θέσει στη διάθεση των ανέργων της ομάδας-στόχου τέσσερις δράσεις που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και στις οποίες οι άνεργοι θα παραπέμπονται από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας ανάλογα με τις διαγνωσθείσες ανάγκες τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

Οι δράσεις αυτές είναι οι κάτωθι: α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας β) Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών γ) Επαγγελματική κατάρτιση δ) Κοινωφελής εργασία σε δήμους και δημόσιους φορείς (Δράση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση)

Για την υπόδειξη-παραπομπή των ανέργων της ομάδας-στόχου στις δράσεις θα αξιοποιηθούν: α) η νέα μέθοδος ανάλυσης χαρακτηριστικών (profiling) των αναζητούντων εργασία, που υιοθέτησε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να προσδιορίσει την απόσταση κάθε ανέργου από την απασχόληση και το είδος των δυσκολιών εργασιακής του ένταξης, β) την εξατομικευμένη προσέγγιση του ανέργου από τον εργασιακό σύμβουλο και τη μεταξύ τους συμφωνία για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο άνεργος για να επιτύχει την εργασιακή του ένταξη.

Συστατικό στοιχείο του προγράμματος είναι η συνεργασία και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών εταίρων που αφορά σε θέματα: – πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, πέραν της επεξεργασίας που θα γίνει μέσω των διαθέσιμων στοιχείων των πληροφοριακών Συστημάτων ΟΑΕΔ και ΕΡΓΑΝΗ, του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ και μελετών-ερευνών, – προσέγγιση των επιχειρήσεων για την προσφορά κενών θέσεων και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, – προσδιορισμός των ειδικοτήτων σε ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, επιλογή των αντικειμένων, κατάρτισης και προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης από τις επιχειρήσεις.
Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Αντικείμενο της Δράσης Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία έως πεντακοσίων (500) νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Οι άνεργοι αυτοί θα διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και θα έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.

Δικαιούχοι της Δράσης Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Ωφελούμενοι της Δράσης Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και κατά την υπόδειξη τους πρέπει: – Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. – Να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling – Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Δράση II Δράση προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

Αντικείμενο της δράσης

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση έως εξήντα (60) ανέργων μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας παρέχεται ως δυνητική επιλογή για όλους τους ανέργους της ομάδας-οτόχου, εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ο οποίος μέσω εξατομικευμένης καθοδήγησης και με τη σύμφωνη γνώμη τους θα τους παραπέμπει σε πρόγραμμα συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ).

Δικαιούχοι της δράσης 1

Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει: α) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, β) να διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling, γ) να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ, δ) να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δημόσιας Πρόσκλησης και μετά, ε) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, στ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων. Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

ΔΡΑΣΗ: III Δράση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Αντικείμενο της Δράσης Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε έως εξακόσιους (600) ανέργους, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε οριζόντιες ή/και κάθετες δεξιότητες, καθώς και πρακτική άσκηση.

Θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προτείνουν κατάρτιση σε ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών: α. σε οριζόντιες δεξιότητες ή/και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης ή/και εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν, β. σε ολοκληρωμένες τεχνικές δεξιότητες για ειδίκευση σε επάγγελμα/ειδικότητα, σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών. 11.2 Αντικείμενα Κατάρτισης Τα αντικείμενα κατάρτισης στις μεν οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε.αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων, γλώσσα, Η/Υ και soft skills (δεξιότητες προσωπικότητας).

Τα αντικείμενα κατάρτισης για τις κάθετες/ τεχνικές δεξιότητες, θα προσδιορισθούν με βάση: 1) τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων, 2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες. Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων, α) θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ), β) θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην περιοχή των τριών Δήμων, γ) θα γίνει διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι της Δράσης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και εφόσον: – έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), – έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling, – είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 11.4 Μητρώο Παροχών Κατάρτισης Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από Παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών. Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παροχών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ανέργους του Μητρώου Ωφελουμένων στα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία θα δηλώσουν διαθεσιμότητα.

Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κ.λπ. Οι επιχειρήσεις ή οι Οργανισμοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα εγγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παραμένει διαρκώς ανοικτή στο portal του ΟΑΕΔ. Στην ίδια πλατφόρμα θα αναρτώνται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Για τη σύζευξη θέσεων πρακτικής άσκησης και ανέργων, αρμόδιος θα είναι ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους.

Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης/Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί σε Πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παροχών. Όταν δεν υπάρχει Πάροχος που να προσφέρει κατάρτιση σε κάποια ειδικότητα / επάγγελμα όπου έχει εντοπισθεί ζήτηση εργασίας, η θεωρητική κατάρτιση θα παρέχεται από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ εφόσον μπορούν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη παροχή.

Μέσω της επιταγής κατάρτισης, ο Πάροχος Κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο. Ο O.A.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν εκπαιδευτικό επίδομα.