Αρχική Μόνιμοι Έρχεται η κινητικότητα στο Δημόσιο – Ποιοι αποκλείονται

Έρχεται η κινητικότητα στο Δημόσιο – Ποιοι αποκλείονται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά το Πάσχα προβλέπεται η εφαρμογή του προγράμματος κινητικότητας στο δημόσιο, δηλαδή οι εθελοντικές αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε φορείς και Οργανισμούς του δημοσίου.

Με βάση το νόμο 4440/2016 μέχρι το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα πρέπει να σταλούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματα των φορέων (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ) με τις κενές προς κάλυψη οργανικές τους θέσεις.

Οι Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας είναι:

α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής.

β) Η συμπλήρωση διετίας: αα) από προηγούμενη μετάταξη για τη διενέργεια νέας μετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των φορέων στην  κινητικότητα, σύμφωνα με το νόμο, είναι να έχουν καλυμμένο  με προσωπικό τουλάχιστον το 50% των οργανικών τους θέσεων η το 65% εάν πρόκειται για ΟΤΑ α’ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο των 90.000 κατοίκων.

Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:

α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής. Ειδικά οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης-παραμεθορίου περιοχής.

Τα αιτήματα για τη στελέχωση υπηρεσιών σε προσωπικό, αφού εξεταστούν, θα αναρτηθούν στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου.

Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι προς μετάταξη υπάλληλοι με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποβάλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος για μια ή περισσότερες από τις διαθέσιμες κενές οργανικές θέσεις της ίδιας η ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το έργο της αξιολόγησης των υποψηφίων για μετάταξη σε άλλο φορέα του δημοσίου θα αναλάβει η υπηρεσία υποδοχής του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία και θα αποφασίσει έως τις 15 Σεπτερμβρίου επί των αιτήσεων υποψηφίων υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη.

Εξαιρέσεις από το νέο σύστημα εθελοντικών μετατάξεων

Οι κατηγορίες υπαλλήλων που θα εξαιρεθούν από το νέο σύστημα εθελοντικών μετατάξεων είναι:

• Οι δικαστικοί υπάλληλοι

• Οι υπάλληλοι καταστημάτων κράτησης

• Οι υπάλληλοι του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου

• Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των Σχολικών Φυλάκων που μετά τη διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.

• Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, για τους οποίους παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις

Όσον αφορά δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν σε σοφρωνιστικά καταστήματα, προβλέπεται η συμμετοχή τους στο νέο σύστημα εθελοντικών μετακινήσεων από τον δεύτερο κύκλο κινητικότητα το 2018, δηλαδή από τον Ιούνιο του συγκεκριμένου έτους και μετά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους είναι η έκδοση νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και, αντιστοίχως, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:

α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν

β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους

γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο

δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν σε οργανική θέση άλλου φορέα θα διατηρήσουν το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν στην προηγούμενη υπηρεσία τους, όπως και τυχόν προσωπική διαφορά στις μηνιαίες απολαβές τους.