Ο Δημοτικός Οργανισμό Παιδείας, Προστασίας & Αλληλεγγύης Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης.