Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 57 προσλήψεις στο Δήμο Γαλατσίου

Εποχικοί: 57 προσλήψεις στο Δήμο Γαλατσίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πενήντα επτά (57) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 12 Αυγούστου 2021 έως και 18 Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης: 21799/11.08.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: protokollo@galatsi.gr

ΑΙΤΗΣΗ