Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Eποχικοί: 5 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών για τους ΠΕ Αρχαιολόγος, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και χρονικό διάστημα 2 μηνών για τους ΥΕ Εργάτες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας Λογιστή
3 ΥΕ ειδικευμένοι Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ.72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 28410 22462), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

(από 15-06-2021 έως 19-06-2021)