Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 42 προσλήψεις στον Δήμο Πολυγύρου

Εποχικοί: 42 προσλήψεις στον Δήμο Πολυγύρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πολυτεχνείου 50, 63100 Πολύγυρος, απευθύνοντάς την υπόψιν του κ. Παναγιώτη Ρούσσους (τηλ. επικ. 2371350788).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/5/2022 έως και 20/5/2022