Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 30 προσλήψεις στον Δήμο Αχαρνών

Εποχικοί: 30 προσλήψεις στον Δήμο Αχαρνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών, που εδρεύει στις Αχαρνές της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
  • 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 1  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  • 3  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΚΩΝ
  • 16 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132072310, 313)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/11/2021 έως και 29/11/2021