Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 29 προσλήψεις στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Eποχικοί: 29 προσλήψεις στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Δημοσιοποίηση Επιλεγμένων Συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου».
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 11, Τ.Κ. 10553, Αθήνα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 14/12/2021 έως Παρασκευή 18/12/2021.