Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 25 Προσλήψεις στο ΕΟΔΥ

Εποχικοί: 25 Προσλήψεις στο ΕΟΔΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής δράσης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και αντίστροφη μεταγραφή – αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RTPCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» (GRANT/2021/PHF/23776) για το ΚΕΔΥ (Βάρη Αττικής), ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα), ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ ( Ηράκλειο).
Ειδικότητα Τόπος εργασίας Διάρκεια Σύμβασης Μίσθωσης ‘Έργου Αριθμός ατόμων
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών ΚΕΔΥ(Βάρη) 4μήνες 4
ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (Λάρισα) 4 μήνες 5
ΠΕΔΥ Κρήτης (Ηράκλειο) 4 μήνες 11
ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (Λάρισα) 4 μήνες 1
ΚΕΔΥ(Βάρη) 4 μήνες 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διοικητικός/Οικονομικός ΠΕΔΥ Θεσσαλίας (Λάρισα) 4 μήνες 1
ΠΕΔΥ Κρήτης (Ηράκλειο) 4 μήνες 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: heraeodygrant@eody.gov.gr. Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 8921004-5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με άμεση έναρξη. Θα παρέχουν δε τις υπηρεσίες τους εντός των ωρών λειτουργίας του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε δομής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

 

Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς).

Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).

Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τις λοιπές ειδικότητες).

Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ