Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 17 Προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Eποχικοί: 17 Προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ειδικοτήτων:

  1. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 άτομο)
  2. ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (4 άτομα)
  3. ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων με Σάρωθρο (1 άτομο)
  4. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1 άτομο)
  5. ΥΕ Εργατών καθαριότητας (10 άτομα)

Προϋποθέσεις πρόσληψης, αναφέρονται στην ανακοίνωση που ακολουθεί.

ΣΟΧ 1.2023 ΜΕ ΑΔΑ ΨΗ5ΦΩΗ8-ΔΓΨ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΥ

Υποβολή αιτήσεων από 25/2/2023 έως και 6/3/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 15452, Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κάρλου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132014722, 759).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.