Αρχική Ασφάλιση Επιδότηση εισφορών σε χήρες/ους που απασχολούνται

Επιδότηση εισφορών σε χήρες/ους που απασχολούνται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημόσιο αναλαμβάνει να πληρώνει για δύο έτη τις ασφαλιστικές εισφορές όσων λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, αλλά εντός πενταετίας από τη χορήγησή της βρουν δουλειά ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, εφαρμόζεται διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) που ενεργοποιήθηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση στις 19 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με αυτή, το Δημόσιο καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, εργαζόμενου και εργοδότη για αυτές τις περιπτώσεις, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Προϋπόθεση είναι ο θάνατος, από τον οποίο καταβάλλεται και η σχετική σύνταξη, να έχει επέλθει μετά τη 13η Μαϊου 2016, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο τριών μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, δηλαδή έως τις 19 Ιουλίου 2018 για να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ζητώντας να ενεργοποιηθεί η σχετική διάταξη νόμου.

Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου η συγκεκριμένη επιχορήγηση των εισφορών αφορά όλους όσοι προσλαμβάνονται εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την πρώτη καταβολή της μεταβίβασης της σύνταξης, για λόγο θανάτου.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και όσες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι ήταν άνεργοι μέχρι την ανάληψη της εργασίας τους. Άρα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι είτε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, είτε στους Λογαριασμούς Ανεργίας του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, είτε στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.). Η καταβολή των εισφορών από το δημόσιο είναι διάρκειας δύο ετών, ανεξάρτητα εάν ο εργαζόμενος προσληφθεί με όρους πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Οι εισφορές συνεχίζουν να καταβάλλονται από το δημόσιο έως τη συμπλήρωση διετίας, ακόμα και αν ο εργαζόμενος αλλάξει εργασιακό περιβάλλον. Η έναρξη ισχύος καταβολής των εισφορών από το Δημόσιο είναι η ημερομηνία πρόσληψης, εάν η αίτηση από την πλευρά του δικαιούχου υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 17 Ιουλίου 2018 ή γενικότερα εντός τριμήνου από την έναρξη εργασίας του. Εάν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, τότε η έναρξη ισχύος καταβολής εισφορών από το Δημόσιο είναι ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ειδικά για τους εργοδότες, οι οποίοι θα προσλάβουν ως μισθωτούς τα ανωτέρω πρόσωπα, θα πρέπει να ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και να μην έχουν λάβει άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Στην δε περίπτωση που έχουν λάβει, το ποσό που τους έχει χορηγηθεί να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών για ενιαία επιχείρηση και τις 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών για ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στις ρυθμίσεις της παρούσας υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από τους υπόχρεους καταβολής εισφορών (εργοδότες ή ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους), στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την προηγούμενη μέρα έναρξης της μισθωτής εργασίας ή της έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ότι ο μισθωτός ή ο ελεύθερος επαγγελματίας, κατέστη συνταξιούχος λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016, καθώς και η ημερομηνία της πρώτης καταβολής της σύνταξης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση από τους δικαιούχους – εργοδότες ότι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ, 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στην περίπτωση που τους έχει χορηγηθεί κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αυτή να μην υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ.2 του εν λόγω Κανονισμού.

5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται για την απογραφή των επιχειρήσεων (εφόσον δεν είναι ήδη απογεγραμμένοι εργοδοτες) ή την εγγραφή/επανεγγραφή των ελευθέρων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων. Μετά την υποβολή της αίτησης, η ένταξη στο καθεστώς κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών αξιολογείται και εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται από τους υπόχρεους και στη συνέχεια θα επιστρέφονται σε αυτούς.