Αρχική Ασφάλιση Επιδότηση 350 ευρώ το μήνα για τα «μπλοκάκια»

Επιδότηση 350 ευρώ το μήνα για τα «μπλοκάκια»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιχορήγηση έως και 350 ευρώ το μήνα στις επιχειρήσεις που μετατρέπουν τα μπλοκάκια σε μισθωτή εργασία προβλέπει το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας. Η νέα δράση που δίνει σημαντικά κίνητρα στους εργοδότες και αφορά περίπου 40.000 αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, θα βαρύνει το προϋπολογισμό με το ποσό των 156,8 εκατ. ευρώ του ΟΑΕΔ 2018-2020.  Μάλιστα, για το έτος 2018 το κόστος ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ, για το έτος 2019 σε 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2020 σε 36.800.000 ευρώ.  

Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης αμειβόμενων με ΔΠΥ, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το ανώτατο όριο της επιχορήγησης αγγίζει τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης, ενώ στο ίδιο ύψος βρίσκεται και ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων. Για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανέρχεται σε 175 ευρώ.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε μείωση του προσωπικού της και σε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελουμένων όπως αυτές εμφανίζονται στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε δύο εργοδότες κατά ανώτατο όριο, ασφαλιζόμενοι πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εφόσον η σύμβαση με τις αντισυμβαλλόμενες δικαιούχους επιχειρήσεις βρίσκεται σε ισχύ και έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του δια δικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Ακόμη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει μετατραπεί η παραπάνω σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ενώ οι ωφελούμενοι θα πρέπει ακόμη να παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι μήνες σε δέσμευση.

Υποβολή Αίτησης – Πληροφορίες

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής  υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).