Αρχική Υπουργεία Έως 31 Μαίου το Ψηφιακό Οργανόγραμμα σε Δ.Διοίκηση και Αυτοδίοικηση

Έως 31 Μαίου το Ψηφιακό Οργανόγραμμα σε Δ.Διοίκηση και Αυτοδίοικηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκύκλιο για την κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη τονίζει ότι έως τις 31 Μαΐου 2018 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση του οργανογράμματος και των θέσεων όσο και την ανάρτηση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ενώ υπογραμμίζει ότι ότι η μη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων ενεργειών δε θα επιτρέψει την ένταξη του φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο της η κ. Γεροβασίλη σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί. Για την δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Σε αυτή την εφαρμογή ο κάθε φορέας καλείται να αποτυπώσει το οργανόγραμμά του, τις θέσεις προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στις οργανικές μονάδες του καθώς και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας αυτών. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταβολών στη δομή των φορέων και στην κατανομή των θέσεων προσωπικού μετά των περιγραμμάτων τους, λόγω π.χ. έκδοσης νέου Οργανισμού ή τροποποίησης αυτού, το ψηφιακό οργανόγραμμα θα πρέπει να επικαιροποιείται αμελλητί με καταχώριση σε αυτό όλων των σχετικών αλλαγών. (Προσοχή: Επειδή η απόφαση κατανομής των θέσεων προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νπδδ αποτελεί κανονιστική πράξη, για ελάφρυνση του διοικητικού βάρους που αυτή επιφέρει, η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε φορά που πρόκειται να ξεκινήσει ένας κύκλος κινητικότητας).