Αρχική Εποχικοί ΕΟΔΥ: Προκήρυξη με νέες θέσεις εργασίας

ΕΟΔΥ: Προκήρυξη με νέες θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις 4 μηνών θα προσληφθούν 10 νέοι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στον ΕΟΔΥ, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΠΕ ιατρών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 22 Ιανουαρίου

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Υποχρεωτικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται), δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ………
Επώνυμο :

Όνομα :
Όνομα πατρός :
Αριθμός τηλεφώνου: Ε-mail :
Ημερομηνία γέννησης:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α) αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αριθμ. ……………………..…. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν όσα αναφέρω στην παρούσα (σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα)

Γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή.

Δείτε την προκήρυξη εδώ