Αρχική Εποχικοί ΕΟΔΥ: 44 συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών – Αιτήσεις & Δικαιολογητικά

ΕΟΔΥ: 44 συμβάσεις διάρκειας 12 μηνών – Αιτήσεις & Δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) απευθύνοντας την στη Γραμματεία Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. επικοινωνίας: 210 5212062) με την επισήμανση “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ”.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105212062.
Ημερομηνίας ανάρτησης: 22-06-2020 και ώρα 10:30
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ

Επικοινωνία:
210 5212062