Αρχική Ασφάλιση ΕΝΥΠΕΚΚ προς συνταξιούχους: Καταθέστε ένσταση στον ΕΦΚΑ

ΕΝΥΠΕΚΚ προς συνταξιούχους: Καταθέστε ένσταση στον ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ανακοίνωση της:

Ι.Αναγκαία η υποβολή Ένστασης-Αίτησης Θεραπείας για την προσωπική διαφορά

Την 1η Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκε στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συνταξιούχων η προσωπική διαφορά που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των «παλαιών» συντάξεων (μέχρι 12-5-2016).

Ο επανυπολογισμός αυτός έγινε σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης που όριζαν οι διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου»), τα οποία, όμως, λίγο αργότερα, στις 4-10-2019, κρίθηκαν αντισυνταγματικά με τις υπ’αριθ. 1889-1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ με την από 15-10-2019 ανακοίνωσή της θεώρησε άκυρα ΟΛΑ τα ανηρτημένα εκκαθαριστικά άκυρα και λανθασμένο το ποσό τής προσωπικής διαφοράς, είτε είναι αρνητικό, είτε είναι θετικό.

Με την ίδια ανακοίνωσή μας είχαμε μάλιστα καλέσει το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να ακυρώσει αυτά τα ενημερωτικά σημειώματα-εκκαθαριστικά και, αφού επανυπολογίσει όλες τις συντάξεις με ορθό τρόπο, να αποστείλει στους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους νέα εκκαθαριστικά, υπολογισμένα με τα ορθά ποσοστά αναπλήρωσης, σε συμμόρφωση των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ.

Μάλιστα η ΕΝΥΠΕΚΚ επεξεργάστηκε και ειδικό Έντυπο Αίτησης σε βελτιωμένη μορφή και με την από 23-10-2019 ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα πλήρες κείμενο «Αίτησης για τη Χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητική)» αντί του απλού ενημερωτικού σημειώματος και μάλιστα λανθασμένου που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ.

Συνεπώς οι συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους που είδαν μειώσεις στη μηνιαία σύνταξή τους ή μικρότερη αύξηση απ’αυτήν που ανέμεναν, δύνανται μέσω της διαδικτυακής πύλης του «ΕΦΚΑ» να υποβάλλουν Ένσταση-Αίτηση Θεραπείας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της αναρτήσεως, δηλαδή από τις 2 Οκτωβρίου 2019 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2019.

ΙΙ.Συνέπειες από τη ΜΗ υποβολή Ένστασης-Αίτησης Θεραπείας μέχρι 30-11-2019

Οι συνταξιούχοι και οι κληρονόμοι τους πρέπει να γνωρίζουν ότι η ΜΗ άσκηση τού ως άνω δικαιώματός τους (δηλαδή αν δεν υποβληθεί Ένσταση-Αίτηση Θεραπείας στον ΕΦΚΑ) έως 30-11-2019, εγκυμονεί τους εξής κινδύνους:

α)ο συνταξιούχος (ή οι κληρονόμοι του) χάνει κάθε δυνατότητα/δικαίωμα αμφισβήτησης της νέας μείωσης που προκύπτει μέσω τής προσωπικής διαφοράς, με αποτέλεσμα αυτή να καθίσταται οριστική και αμετάκλητη.

Το γεγονός τής μη υποβολής Ένστασης-Αίτησης Θεραπείας θα ερμηνευθεί από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ως αποδοχή τής νέας μείωσης που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, με αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, αν στο μέλλον υπάρξει κυβερνητική απόφαση, να προβεί και σε πραγματική μείωση τής μηνιαίας συντάξιμης παροχής και

β)ο συνταξιούχος (ή οι κληρονόμοι του) στερείται και της δικαστικής προστασίας, καθώς, αν επιλέξει ευθύς αμέσως να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια παρακάμπτοντας το προγενέστερο στάδιο τής διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της Ένστασης ή της Αίτησης Θεραπείας, το Δικαστήριο ενδέχεται να απορρίψει την ασκηθείσα προσφυγή ως απαράδεκτη, χωρίς δηλαδή να αποφανθεί επί της ουσίας αν και κατά πόσο ορθώς και νομίμως προσδιορίστηκε το εύρος (ύψος) τής προσωπικής διαφοράς που προκύπτει από τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να παγιωθεί οριστικά και κατ’επέκταση να κινδυνεύσει με το ενδεχόμενο μείωσης ή κατάργησης της προσωπικής διαφοράς στο μέλλον.

Αντιθέτως, η εμπρόθεσμη υποβολή Ένστασης-Αίτησης Θεραπείας και η ενδεχόμενη έκδοση απορριπτικής απόφασης επ’αυτής, δίνει περαιτέρω την δυνατότητα στον συνταξιούχο, αν αυτός το αποφασίσει να επιλέξει τη δικαστική οδό, με την άσκηση σχετικής προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια, ζητώντας να ελεγχθεί δικαστικά η προσδιορισθείσα προσωπική διαφορά, με σοβαρό το ενδεχόμενο έκδοσης ευμενούς δικαστικής απόφασης και εφόσον ληφθούν υπόψη οι ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους, παλαιούς και νέους (προ και μετά την 12-5-2016), είτε είναι συνταξιούχοι γήρατος, είτε αναπηρίας, είτε λόγω θανάτου, να υποβάλουν ΑΜΕΣΑ Ένσταση-Αίτηση Θεραπείας στον ΕΦΚΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30-11-2019.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ να επιλύσει τις διαφορές με τους συνταξιούχους με πολιτική απόφαση, χωρίς αυτοί και οι οικογένειές τους να αιμορραγούν οικονομικά σε άσκοπες δικαστικές διενέξεις.