Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες H ενίσχυση ΜμΕ που επλήγησαν απο την πανδημία στην Αττική

H ενίσχυση ΜμΕ που επλήγησαν απο την πανδημία στην Αττική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής τίθενται αντιμέτωπες με σημαντικές ζημιές λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με κοινό σημείο αναφοράς την ανεπάρκεια ρευστότητας. Ακόμη και σε υγιείς επιχειρήσεις η βιωσιμότητα αποτελεί παράγοντα μελέτης.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Αττική 2014-2020>> η Περιφέρεια Αττικής με τη χρηματοδότηση από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) καθώς και της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει τη δράση <<Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 στην Αττική>>

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής με μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σε αντίθεση με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1,την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2,την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Υποπρόγραμμα 3,τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας κ.α.

Το συνολικό ύψος της συγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 23/10/ 2020 και λήξης την 20/11/2020 .

Η Δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης για τη χρήση 2019 με το ποσό επιχορήγησης να ξεκινά από τα 5.000 ευρώ και να φτάνει στο μέγιστο 50.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του τελικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους προκύπτει από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στο Ε3 της χρήσης 2019 των πεδίων: 102,202,181,281,481,185,285,485 πολλαπλασιαζόμενο με 50% . Εκτός δράσης είναι οι υποψήφιοι δικαιούχοι των οποίων το παραπάνω αποτέλεσμα είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ , ενώ σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος ξεπερνά το αποτέλεσμα των 50.000 ευρώ η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση που θα λάβει διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ .

Επιπροσθέτως οι βασικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής διαμορφώνονται ως εξής :

Η επιχείρηση θα πρέπει:

  • να δραστηριοποιείται εντός Αττικής .
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
  • να έχει πραγματοποιήσει Έναρξη Εργασιών πριν την 01/01/2019.
  • να έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019
  • να έχει ως κύριο ΚΑΔ ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ,όπως αυτοί προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δράση .
  • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες του Ε3 να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  • Το πλήθος των εργαζομένων της επιχείρησης να μην ξεπερνά τους 50.
  • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή ,εφόσον ήταν προβληματικές την 31/12/2019, να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
  • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συν αθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, δεν μπορεί σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα.

Τέλος σημαντικό είναι να τονίσουμε πως για την υλοποίηση της δράσης και την αξιολόγηση της θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής . Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα εφαρμοστεί θα είναι συγκριτική, βάσει καταλόγου των υποβληθέντων αιτήσεων, με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη ,καθώς δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται ,βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης . Οι αποφάσεις ένταξης θα εκδοθούν μέχρι 31/12/2020 .

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής».

Γράφει ο Λεόντιος Ευάγγελος

Λογιστής Φοροτεχνικός – Οικονομολόγος

LEONTIOS IKE & ASSOCIATES