Αρχική Παιδεία Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και τάξεις υποδοχής

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και τάξεις υποδοχής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπουργείο παιδείας με την εγκύκλιο του Φ1/156996/ΓΔ4/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΧΞ4653ΠΣ-ΥΓΕ) ενημερώνει σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών (προερχόμενων από περιοχές όπου επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, αιτούντων χορήγησης ασύλου κ.λ.π.) σε Λύκεια της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ.πρ. 108457/Δ2/04-07-2016 εγκύκλιος με θέμα Εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας καθώς και η με αρ. πρ. Φ1/143733/Δ2/7-9-2016 εγκύκλιος με θέμα Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών. Επίσης, ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ10/20/Γ1/708/07-09-1999 (Β΄ 1789) ΥΑ με θέμα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Σχετ. Αριθμ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-1994 (ΦΕΚ 930/Β/14-12-1994) απόφαση Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την οποία δύνανται να ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής Ι για τους μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στα σχολεία που θα ιδρυθούν Τάξεις Υποδοχής Ι, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται δίνοντας προτεραιότητα στα Ελληνικά και Μαθηματικά. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να μεριμνήσουν για την ίδρυση Τάξεων Υποδοχής Ι υποβάλλοντας τεκμηριωμένες προτάσεις εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 στις οικείες Διευθύνσεις