Αρχική Μόνιμοι Εμπειρογνώμονες ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Εμπειρογνώμονες ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ως τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη, Γερμανία), εξέδωσε η τελευταία.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης επιλέγονται μεταξύ προσώπων που διαθέτουν εγνωσμένο κύρος, καθώς και αποδεδειγμένο και αρκούντως υψηλού επιπέδου ιστορικό συναφών γνώσεων και επαγγελματικής πείρας, περιλαμβανομένης της εποπτικής πείρας, στους τομείς των τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, αρμόδιων αρχών ή άλλων εθνικών ή ενωσιακών θεσμικών οργάνων, φορέων, υπηρεσιών και οργανισμών που συμμετέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τα οποία ανατίθενται στην ΕΚΤ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. Πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα για να αποφαίνονται επί αιτημάτων επανεξέτασης αποφάσεων της ΕΚΤ.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την 24η Αυγούστου 2021.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος C 290 A.