Αρχική Οικονομία ΕΛΒΕ: Αύξηση σε τζίρο και κέρδη το 2020

ΕΛΒΕ: Αύξηση σε τζίρο και κέρδη το 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας εμφάνισε το 2020 η ΕΛΒΕ, σημειώνοντας πως οι δραστηριότητες σε επίπεδο εταιρείας δεν επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο Όμιλος ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε:

· αύξηση σε πωλήσεις κατά 22,13%, που ανήλθαν σε 33,95 εκατ. ευρώ

· σημαντική αύξηση EBITDA (71,95% στα 5,3 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδών (164,84% στα 2,71 εκατ. ευρώ)

· ισχυρή άνοδο κατά 330,66% των μετά φόρων κερδών, στα 1,88 εκατ. ευρώ

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε:

· αύξηση σε πωλήσεις κατά 146,70%, που ανήλθαν σε 15,35 εκατ. ευρώ

· σημαντική αύξηση EBITDA (103,90% στα 3,61 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδών (78,77% στα 2,88 εκατ. ευρώ)

· ισχυρή άνοδο κατά 94,40% των μετά φόρων κερδών στα 2,08 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 3,22 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 4,89 εκατ. ευρώ και της Εταιρείας σε 3,69 εκατ. ευρώ.

Εκτιμήσεις και προοπτικές για το 2021

Όπως τονίζει η ΕΛΒΕ, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα ο Όμιλος έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την διαχείριση των επιπτώσεων της, με μοναδικό γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των ανθρώπων της. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο Εταιρίας δεν επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη της πανδημίας, οπότε η διοίκηση αναμένει και η τρέχουσα χρήση να είναι κερδοφόρος σε επίπεδο Εταιρίας.

· Η Εταιρία προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω τις πωλήσεις στο εξωτερικό και ήδη έχει εξασφαλίσει για την τρέχουσα χρήση συμβόλαια από τη γερμανική αστυνομία, το γερμανικό στρατό και τους γερμανικούς σιδηρόδρομους.

· Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η Εταιρία, έχοντας εξασφαλίσει τη γη, έχει ήδη υποβάλλει αιτήσεις έκδοσης όρων σύνδεσης και αδειών παραγωγής για κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος της τάξεως των 20 MW.

· Η Εταιρεία θα εξακολουθήσει να προάγει ενέργειες σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης όπως, με την προώθηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις ευαισθητοποίησης στα εν λόγω ζητήματα, στις ομάδες ενδιαφέροντος της εταιρείας (προσωπικό, πελάτες , προμηθευτές), απόκτηση νέων και συντήρηση των υφιστάμενων πιστοποιήσεων σε προϊόντα και διαδικασίες και συμμετοχή σε φορείς συνεργασίας και προώθησης πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης.