Αρχική Εποχικοί ΕΛΤΑ: 540 άμεσες προσλήψεις εποχικών σε όλη την Ελλάδα

ΕΛΤΑ: 540 άμεσες προσλήψεις εποχικών σε όλη την Ελλάδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα…χέρια του ΑΣΕΠ βρίσκονται τα αιτήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για 540 εποχικές προσλήψεις. Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι διαμετακομιστές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διανομείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης λιδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Μάλιστα ήδη ο φορέας έχει προκηρύξει 42 θέσεις για διανομείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα καταστήματα της Αθήνας και του Πειραιά. Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Ακολουθούν προσόντα για κάθε ειδικότητα

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης

1.∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή – Απολυτήριος τίτλος:- Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή – Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΥΕ Διαμετακομιστών

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

ΔΕ Διανοµέων

1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.